İngilizce’de ‘Conjunctions’ (Bağlaçlar) ile İlgili Cümleler

0
2765
What are conjunctions?
Bağlaçlar nedir?

Conjunctions join sentence elements such as words, phrases, or clauses.
Bağlaçlar cümle içerisindeki kelimeleri, öbekleri ve cümlecikleri birbirine bağlar.

Uses of conjunctions
Bağlaçların kullanımları

Use 1
Kullanım 1

Conjunctions can be used to join together two words, phrases, or clauses, which are both equally important.
Bağlaçlar, eşit öneme sahip iki kelimeyi, öbeği ya da cümleciği birbirine bağlar.

And
Ve
For
için
Or
ya da
Yet
henüz
But
ama
Nor
ne de
So
böylece

Nor, for, and so can only join independent clauses.
Nor, for ve so sadece bağımsız cümlecikleri birbirine bağlayabilir.

Examples:
Örnekler:

We can study math or English.
Matematik ya da İngilizce çalışabiliriz.

The conjunction “and” is linking two nouns.
Bağlaç “ve” iki ismi birbirine bağlıyor.

We can go to the park or to the zoo.
Parka ya da hayvanat bahçesine gidebiliriz.

The conjunction “or” is linking the phrase “to the park” with the phrase “to the zoo.”
Bağlaç “ya da“, “parka” ve “hayvanat bahçesine” öbeklerini birbirine bağlıyor.

He gave me his phone number but I lost it.
Bana telefon numarasını verdi ama ben kaybettim.

The conjunction “but” is connecting two clauses of equal status:
The two facts are equally true and neither is made dependent on the other.

Bağlaç “ama” eşit durumdaki iki cümleciği bağlıyor:
Bu iki durum eşit derecede doğrudurlar ve hiçbiri diğerine bağlı değildir.

More examples:
Daha fazla örnek:

And
Ve

“Ahmet sent in her applications and waited by the phone for a response.”
“Ahmet başvurularını gönderdi ve telefonun yanında bir cevap için bekledi.”

“Willie heard the weather report and promptly boarded up his house.”
“Willie hava raporunu duydu ve hemen evine girdi.”

“Juanita is brilliant and Shalimar has a pleasant personality.”
“Juanita çok zekidir ve Shalimar hoş bir kişiliğe sahiptir.”

“Hartford is a rich city and suffers from many symptoms of urban blight.”
“Hartford zengin bir şehirdir ve şehir bozulmasından etkilenmektedir.

“Charlie became addicted to gambling — and that surprised no one who knew him.”
“Charlie kumara alıştı – ve bu onu tanıyan hiç kimseyi şaşırtmadı.

But
Ama

“Joey lost a fortune in the stock market, but he still seems able to live quite comfortably.”
“Joey borsada bir servet kaybetti ama hala oldukça konforlu bir yaşam sürebiliyor.

“I bought a cellular phone, but my father did not like it.”
“Bir cep telefonu aldım ama babam beğenmedi.”

Or
Ya da

“We can broil chicken on the grill tonight, or we can just eat leftovers.”
“Bu gece tavuk kızartabiliriz ya da önceden kalanları yiyebiliriz.”

“You can study hard for this exam or you can fail.”
“Bu sınav için iyi çalışabilirsin, ya da kalırsın.”

Nor
Ne… Ne de…

“He is neither sane nor brilliant.”
“O ne makul ne de çok zeki biri.”

“That is neither what I said nor what I meant.”
“O ne benim söylediğim, ne de benim kastettiğimdir.”

Yet
Buna rağmen

“John plays basketball well, yet his favorite sport is badminton.”
“John basketbolu iyi oynar, buna rağmen en sevdiği spor badmintondur.”

“The visitors complained loudly about the heat, yet they continued to play golf every day.”
“Ziyaretçiler sıcaklıktan yüksek sesle şikayet ettiler, buna rağmen her gün golf oynamaya devam ettiler.

For
İçin

“I bought two tickets for Cem Yılmaz show.”
“Cem Yılmaz gösterisi için iki billet aldım.”

“I am waiting for the bus.”
“Otobüs için bekliyorum.”

So
Sonuç olarak

“Jack has always been nervous in large gatherings, so it is no surprise that he avoids crowds of his adoring fans.”
“Jack büyük kalabalıklarda her zaman sinirli olmuştur, sonuç olarak hayranlarından oluşan kalabalıklardan uzak durması bir sürpriz değil.”

So, the sheriff peremptorily removed the child from the custody of his parents.”
Sonuç olarak, şerif çocuğu ailesinin gözetiminden aldı.”

Some conjunctions work in pairs. They join words, phrases, and clauses, as well as whole sentences. The most common pairs are:
Bazı bağlaçlar çiftler halinde kullanılır. Kelimeleri, öbekleri ve cümlecikleri birleştirdikleri gibi, cümleleri de birleştirirler. En sık kullanılan çiftler şunlardır:

both … and
hem hem
neither … nor
ne … ne de
either … or
ya … ya
not only … but also
sadece … değil, … de

Examples:

I enjoyed both reading the book and seeing the movie.
Hem kitabı okumaktan hem de filmi izlemekten zevk aldım.

You can go neither to the theater nor to the movie.
Ne tiyatroya ne de sinemaya gidebilirsin.

We can study either math or English.
Ya matematik, ya İngilizce çalışabiliriz.

I not only lost his phone number, but also forgot where he lived.
Sadece telefon numarasını kaybetmedim, nerede yaşadığını da unuttum.

Use 2
Kullanım 2

Conjunctions can be used to connect clauses of unequal status. When used this way, a conjunction introduces a dependent clause, which is unable to stand alone as a complete sentence.
Bağlaçlar eşit durumda olmayan cümlecikleri bağlamak için de kullanılabilir. Bu şekilde kullanıldığında, bağlaç tek başına tam bir cümle olmayan ve bağımsız olmayan bir cümlecik oluşturur.

Common conjunctions used this way are:
Bu şekilde sıkça kullanılan bağlaçlar:

After
Sonra
even if
bile
That
O,ki
When
-de iken,iken
Although
-e rağmen
even though
-e rağmen
Though
Yine de
as if
-mışcasına
If
eğer
Unless
-diği sürece
as though
-mış gibi
in order that
-mek, -ması için
Until
-e kadar
as long as
-dığı sürece
rather than
yerine
when(ever)
ne zaman
(her zaman)
Because
Çünkü
Since
-den beri
where(ever)
nerede
(whereever)
Before
önce
so that
böylece
Whether
-ip -mediği

Examples:
Örnekler:

I stopped at the bank after I went to the grocery store.
Manava gittikten sonra bankada durdum.

They went on a picnic although it was raining.
Yağmur yağmasına rağmen pikniğe gittiler.

He treated as if he was a king.
Sanki kralmışcasına davrandı.

He walks as though he was an old man. (But in fact he’s a young man)
Yaşlı bir adammış gibi yürüyordu (ama gerçekte genç biriydi).

You can go out as long as you come home before midnight.
Geceyarısından önce döndüğün sürece dışarı istediğin kadar çıkabilirsin.

I took my umbrella because it was raining.
Şemsiyemi aldım çünkü yağmur yağıyordu.

We left before the game was over.
Oyun bitmeden önce ayrıldık.

Even if I were to ask him, he would answer vaguely.
Ona sorsak bile, anlaşılmaz şekilde cevaplayacaktır.

He bought the car even though it was expensive.
Pahalı olmasına rağmen arabayı satın aldı.

If it rains, I will use an umbrella.
Eğer yağmur yağarsa, bir şemsiye kullanırım.

In order that you may pass the exam, we recommend you read through all your notes.
Sınavı geçebilmeniz için, tüm notlarınızı okumanızı öneriyoruz.

How to be happy and well rather than sad and sick?
Üzgün olmak ve kötü hissetmek yerine nasıl mutlu ve iyi hissedilir?

It has been a year since I saw her.
Onu gördüğümden beri bir yıl oldu.

I am saving money so that I can buy a car.
Para biriktiyorum, böylece bir araba alabileceğim.

The word processor that is used most often is WordPerfect.
En sık kullanılan kelime işlemci WordPerfect’tir.

It’s hard work; I enjoy it though.
Zor iş, yine de hoşlanıyorum.

Unless she hurries up, we won’t arrive in time.
Acele etmediği sürece, zamanında varamayacağız.

Yesterday, he lay in bed until ten o’clock.
Dün, saat ona kadar yatakta yattı.

He went to the Guggenheim museum when he was in New York.
New York’ta iken Guggenheim Müzesi’ne gitti.

Whenever he wasn’t feeling well, he would just sleep.
Ne zaman kendini iyi hissetmese, uyuyuverirdi.

She asked where he was.
Nerede olduğunu sordu.

Wherever there are computers, there is software.
Bilgisayarların olduğu her yerde, yazılım vardır.

Parents should consider whether their children want to go school alone or not.
Ebeveynler, çocuklarının okula tek başına gidip gitmek istemediğini göz önüne almalılardır.

While I was at the bathroom, he was watching TV.
Ben banyodayken, o televizyon seyrediyordu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız