ONTOLOJİ

0
376

 

1- “Kıvılcım aleve,damla okyanusa göre neyse, insan da tanrıya göre odur. Vücudumuz katı ve

sıvı maddenin bir parçasıdır; ruhumuz, hava ve ateşten oluşan bir nefestir.”

Buna göre paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmiştir?

A) Varlık var mıdır?

B)  Varlığın çeşitleri nelerdir?

C)  Evrende bir düzen var mıdır?

D)  Varlığın ana maddesi nedir?

E)  Nesnelerin gerçek yapısı kavranabilir mi?

2- Toprağa atılan tohum, hem tohum olarak kalmak hem de bir bitki haline gelmek eğilimlerini, yani çatışan güçleri içinde taşır.Bitkinin başak verdiğini kabul edersek,bu başak tohumun olumsuzlanması olan bitkinin yeniden olumsuzlanmaya uğraması demektir.Ayrıca başak, kendinden önceki iki kademeyi mutlak olarak ortadan kaldırmamıştır, hem tohumu hem de yeni bitkileri içinde taşımaktadır.

Buna göre paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmiştir?

A) Paradigma

B) Karşıtların birliği

C) Kaos

D) Kozmoz

E) Töz

3- Ontoloji yalnızca varlık problemini inceler. Metafizik , varlığın yanında bilgi,bilim ve değerler alanında ortaya çıkan ve bilimsel yollarla çözülemeyen problemlerle de ilgilenir.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Metafiziğin konu evreni daha geniştir.

B)  Metafizik denetlenebilir önermeleri içerir.

C)  Metafizik bilimle aynı konuları işler.

D)  Ontoloji ve metafizik birbirinin eksiğini tamamlar.

E)  Ontoloji somut varlığı da incelediğinden metafizikten kapsamlıdır.

4- Masanın üstünde duran kitabı duyumlarımla kavrıyorum. Bu deneysel bir kavramdır.Ama kitabı bütün duyu verilerimden soyutlarsam  geriye yalnız kitap ideası kalır ki, bu kitabı kitap yapan düşünsel özdür.

Husserl’in varlık felsefesiyle ilgili bu görüşü aşağıdakilerden hangisine uygun düşer?

A) Tüm varlıklar madde ve formdan oluşur.

B)  Maddenin dışında başka bir gerçeklik yoktur.

C)  Varlığa ilişkin bilgi edinilemez.

D)  Varlığın varlığından kuşku duyulmalıdır.

E)   Asıl varlık nesnelerin arkasındaki özdür.

5- I. Gördüğümüzü söylediğimiz nesneler aslında gerçek değil, sadece görüntüdür.

II. Düşüncelerimizde oluşturduğumuz kavramları yok sayarsak, geriye hiç kalır.

III. Duyumlarımızla algıladığımız nesneler düşünceden başka bir şey değildir.Düşüncelerde ancak

bizim zihnimizde varolur.

Bu üç görüşün ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış dünya bilince bağlıdır.

B) Evrende sürekli bir oluş vardır.

C) Maddenin dışında başka bir gerçeklik yoktur.

D) İnsandan bağımsız bir gerçeklik alanı vardır.

E) Varlığınvar olup olunmadığı bilinemez.

6- Varlık felsefesi,varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını yapısını ilkelerini ve türlerini inceleyen felsefe disiplinidir.

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesine ilişkin bir görüş değildir?

A) Bütün varlıkların temelinde ateş vardır.

B) Varlığın var olup olmadığı bilinemez.

C) Varlık sürekli bir oluş içerisindedir.

D) Varlıkların mutlak bilgisine ulaşılabilir.

E)  Varlık hem madde hem de ruhtur.

7- Demokritos’a göre,varlık ancak duyularla bilinebilir.Akıl doğuştan gerekli bilgiye sahip değildir.Arkhe tektir ve o maddedir.

Buna göre, yukarıdaki örnekte reddedilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm

B) Empirizm

C) Rasyonalizm

D) Monizm

E)Materyalizm

8-Hegel’e göre, tüm varlıkların kendisinden çıktığı “ geist ” evrensel gerçek, düşüncedir ve tüm varlıkları kapsar. Geist, (aynı zamanda doğayı ifade ettiği için) kendi içinde kendi karşıtını yaratır ve düşünen zihin de yeniden kendisini bulur.

Buna göre, Hegel aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?

A) Diyalektik materyalizm

B) Nihilizm

C) Septisizm

D) Diyalektik idealizm

E) Objektif relativizm

9- – Hiçbir şey yoktur.

Olsa da bilinemez.

Bilinse de başkalarına aktarılamaz.

Varlık insan bilincinden bağımsızdır  ve nesnel olarak vardır.

Bu iki görüş aşağıdaki ontolojik sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir?

A) Varoluşun bir amacı var mıdır?

B) Varlığın arkhesi nedir?

C) Oluş ve yokoluş var mıdır?

D) Varlık var mıdır?

E) Evrende bir düzen var mıdır?

10- Bir işçi tezgahının başındayken “ Rahat odasında oturuyor. ” diye düşündüğü işverenin bakış açısıyla olaylara bakamaz. Çünkü, o işçi gibi düşündüğü için işçi olmamıştır,işçi olarak yaşadığı için işçi gibi düşünmektedir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Maddi varlıklar karşıtına dönüşerek değişir.

B) Evrende bir zorunluluk yoktur.

C) Yaşam koşulları değiştikçe düşünce de değişir.

D) Maddi koşulların belirleyicisi düşüncedir.

E) Varlıkta düşünsel ve cisimsel nitelikler birarada bulunur.

11- Mikrofizik alanında çalışan bilim adamları, nötrino,kuvark gibi parçacıkları,olayları anlayabilmek için var kabul ederler.Başka bir deyişle,bunlar bilim adamının olguları açıklayabilmek, çalışmasını sürdürebilmek için, kuramsal olarak var kabul ettiği varlıklardır.

Buna dayalı olarak bilimadamının tutumu aşağıdaki yargılardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Önce varlığını var olduğunu kabul eder,sonra bilgisine ulaşmaya çalışır.

B) Tüm değişmelerin arkasında değişmeyen bir öz arar.

C) Dinsel inançların doğruluğunu akılla temellendirmek ister.

D) Varlığın temel nedenlerini araştırır.

E) Varlığı akıl ilkelerine dayalı olarak irdeler.

12-Töz varolmak için kendisinden başka hiçbir şeye gerek duymayan diğer bir deyişle kendisine bir nitelik ya da özelliğin yüklenebileceği somut varlıktır. Bu varlık belli özelliklere sahip olsa da, bunlar yalnızca tözün özellikleri olarak var olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gülün pembe rengi, varolabilmek için kendinden başka bir şeye gerek duymaz.

B) Deniz kızının tözü düşünebilinir olmasına dayanır

C) Töz, soyut ve somut olmak üzere ikiye ayrılır.

D) Tözsel nitelikler tözden bağımsızdır.

E) Kitap töz, kapağının kırmızı renkte olması tözün özelliğidir.

13-Gerçek varlıklar, zaman içinde varolmuş olan ya da varolacak olan nesneler ,olaylardır.İdeal varlıklar ise zaman ve mekan dışı varlıklardır. İdeal varlıkların en çok sözü edilen örnekleri, sayılar, geometrik şekillerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Düşünce maddeden önceliklidir.

B) Her şey karşıtına dönüşerek değişir.

C) Varlık sürekli oluş ve değişim içindedir.

D) Güzellik, adalet,erdem ideal varlıklardır.

E)  Düşüncemizin dışında bir varlık dünyası yoktur.

14- Pozitif doğa bilimlerine göre, varlık ene, boya, derinliğe sahip olma özelliği taşır. Bir başka deyişle,bilim açısından varlık gözlemlenebilir,deney yoluyla bilinebilir olan varlıktır.

Buna göre, doğa bilimleri varlığı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre ele alır?

A) Materyalizm

B) Oluş(süreç) felsefesi

C) İdealizm

D) Düalizm

E) Fenomenoloji

15- “ Hiçten hiçbir şey çıkmaz.” önermesi doğru kabul edilirse, aşağıdakilerden hangisi zorunlu olarak doğrudur?

A) Varolan her şey maddedir.

B) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz

C) Evrende rastlantısal hiçbir şey yoktur

D) Varlık sürekli değişim içindedir.

E) Madde insandan bağımsız olarak vardır.

16-Aristoteles’e göre, bebek maddedir. Konuşma ve düşünme formdur. Madde yani bebek, formu yani düşünme ve konuşmayı saklamaktadır.Fakat buna potansiyel olarak sahip olsa bile, aktüele geçmesi zaman içinde olacaktır.

Buna göre, paragrafta aşağıdaki sorulardan  hangisine cevap verilmiştir?

A) Varlık var mıdır?

B) Varlığın türleri nelerdir?

C) Varlığın özü nedir?

D) Evren sonsuz mudur?

E) Evrende düzen var mıdır?

17-Berkeley’e göre nesnel gerçeklik yoktur.Bizim algıladığımız her şey zihnimizdeki idealardır.Varlık zihnimizdeki idealardan başka bir şey değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Varolmak algılanmış olmaktır.

B) Varlığı varlık yapan formdur.

C) Madde insandan bağımsız olarak vardır.

D) Varlığı yöneten bir ilke mevcuttur.

E) Varlık hem düşünceden hem de maddeden oluşur.

18- Devinmeler, varoluşa ne kesin olarak üstün gelebilir ne de onu koruyabilirler.Meydana gelmiş olanı tümüyle yıkamıyacakları gibi meydana getirdiklerini koruyamazlar da. Varolma ve yokolma arasındaki savaş bu yüzden sonsuzca eşit koşullarda sürüp gider. Yaşam kimi zaman burada ve kimi zaman orada üsttedir, ölümde öyle. Aydınlık denizin kıyılarına ayak basan çocuğun yaşam viyaklamaları, ölümün hüzün verici iniltiklerine karışır.

Buna dayalı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Evrendeki olaylar bir sistematiğe bağlanamaz.

B) Evren sonsuz bir oluş içindedir

C) Varolmak algılanmış olmaktan ibarettir.

D) Tüm varlıklar maddeden oluşur

 

E) Varlığın arkhesi ideadır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız