Almanca Günlük Konuşmalar

0
34066

Almanca Günlük Konuşmalar
GÜNLÜK HAYAT
TÜRKÇE
YAZILIŞI OKUNUŞU
Merhaba .
Guten Tag. Guten tag.
Günaydın.
Guten Morgen . Guten morgen.
Tünaydın .
Guten Abend. Guten abent.
İyi günler.
Guten tag. Guten tak.
İyi akşamlar .
Guten abend. Guten abent.
İyi geceler .
Gute nacht. Gute naht.
Teşekkür ederim.
Danke sehr. Dankı zeğr.
Bir şey değil .
Nicht zu danken Niht zu danken.
Nasılsınız ?
Wie geht es ıhnen Vi geyts iğnen?
Sağolun,iyiyim.
Danke gut. Dankı guğt.
Evet .
Ja. Ya.
Hayır.
Nein. Nayn.
Hanım.
Dame. Dağme..
Bey.
Herr. Her.
Lütfen.
Bitte. Bite
Affedersiniz .
Entschuldigen Sie Entşuldigen zi .
Acıktım.
Ich bin hungrig. İh bin hungrig.
Susadım.
Ich habe durst . İh habe durst.
Kayboldum.
Ich bin verloren . İh bin ferloren .
Tamam .
Einvestanden. Aynferştandın .
Önemli .
Wichtig. Vihtik .
Acele .
Eilig . Aylig.
İmdat!
Hilfe! Hilfe!
Hoşgeldiniz.
Willkommen sie. Vilkomın zi.
Hoşbulduk .
Danke sehr . Dankı zeğr .
Allahasmarladık.
Aufwiedersehen . Auf viğder seyen.
Güle güle .
Schüs . Cüs .
Anlıyorum .
Ich verstehe. Ih ferşteye.
Anlamıyorum.
Ich verstehe nicht İh ferşteye niht .
Biliyorum .
Ich weiss . Ih vays .
Bilmiyorum .
Ich weiss nicht. Ih vays niht .
İstiyorum.
Ich möchte. Ih möhte.
İstemiyorum .
Ich möchte nicht. İh möhte niht.
Lütfen bana…
Können sie mir bitte… Könen zi myir bite…
Yardım edin.
Helfen Sie mir. Helfen zi miyr.
Dün.
Gestern. Gestern.
Bügün.
Heute . Hoyte .
Yarın .
Morgen . Morgen.
Sabah.
Morgen früh. Morgen frü.
Ögle .
Mittag . Mitak .
Akşam.
Abent . Abent .
Gece .
Nacht. Naht .
Burada.
Hier . Hiyr .
Şurada .
Dort . Dort .
Orada .
Dorthin. Dortin.
Sağda .
Recht . Rehyts.
Solda .
Links . Links .
Önde .
Vorn . Forn .
Arkada.
Hinten . Hinten.
İleride .
Drüben . Drüben.
Dosdoğru.
Ganz gerade aus. Gans grade aus.
Var .
Es gibt . Es gibt .
Yok .
Es gibt nicht. Es gibt niht.
Merhaba.
Hallo. Hallo.
Nasılsınız?
Wie geht es Ihnen? Vi geyt es iğnen?
Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız?
Danke sehr,es geht mir gut.wie geht es ihnen? Dankı zeğer,es geyt mir gut. Vi geytes iğnen?

Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
Danke seher,mir geht es auch gut. Danke zeğr,miyr geyt es auh gut.

Adınız ne?
İhre Name bitte? İğre nağme bite?

Adım Cem SÖYLEMEZ, sizin adınız ne?
Meine name ist Cem SÖYLEMEZ, wie ist Ihre name? Mayne nağme ist Cem SÖYLEMEZ vi ist iğre nağme?

Nerelisiniz?
Woraus sind Sie? Voraus zind zi?

Türküm .
Ich bin ein Türke. İh bin ayn Türke.

Nerede kalıyorsunuz ?
Wo bleiben sie? Vo blayben zi?

Dedeman Otel’de kalıyorum.
Ich bleibe bei dedeman Otel. İh blaybe bay dedeman Otel.

Tanıştığımıza memnun oldum.
İch bin zufrieden sie kennen zu lernen. İh bin zufrieden zi kennen zu lernen.

Ben de memnun oldum.
Für mich auch. Für miş auh.

Almanya’ dan geliyorum.
Ich komme aus Deutschland. İh kome aus Doyçland.

İtalyan’ım.
Ich bin İtaliener. İh bin İtalyener.
Bir evde kalıyorum.
Ich bleibe in eine Wohnug. İh blaybe in ayne voğnung.
Bir pansiyonda kalıyorum.
Ich bleibe in eine pension. Ih blaybe in ayne pensiyon.
Arkadaşımın ya-nında kalıyorum.
Ich bleibe bei meinem freund. Ih blaybe bay maynem froynt.
Mesleğiniz nedir?
Was ist ihr Beruf? Vas ist iyr beruf?
Doktorum.
almancasozluk.com
Ich bin Arzt. Ih bin artst.
Ne iş yapıyorsunuz ?
Was machen Sie? Vas mahen zi ?
Öğretmenim.
Ich bin lehrer. Ih bin leğrer.
Bunun adı ne?
Was ist das ? Vas ist das ?
Bu bir anahtar.
Das ist ein Schlüssel. Das ist ayn şlüsel.
Bu kim?
Wer ist das? Veğer ist das?
Bu Ayşe hanım.
Das ist Frau Ayşe Das ist Frau Ayşe
Tuvalet nerede?
Wo ist die WC? Vo ist di ve WC?
Nereye gidiyorsunuz ?
Wohin ge Sie? Vohin geyen zi ?
Otele gidiyorum.
Ich gehe zum otel Ih gehe zum otel.
Nereden geliyorsunuz ?
Woraus kommen Sie? Voraus komen zi ?
İstanbul’dan geli-yorum.
Ich komme aus istanbul. İh kome aus istanbul.
Yakında bir lokanta var mı?
Ist hier in der nache ein Restaurant ? İst hiyr in de neğe ayn restoran ?
Evet karşıda bir tane var.
Ja, drüben ist eines. Ya, drüben ist ayns.
Burada ucuz bir otel var mı ?
Gibt es hier ein billiges otel? Gibt es hiyr ayn biliges otel?
Tren ne zaman kalkıyor ?
Wann führt der zug? Van feğrt der zug ?
Şehir merkezine nasıl gidebilirim?
Wie komme ich in der stadtzentale? Vi kome ih in de ştat sentrale?
Dosdoğru gidiniz.
Gehen Sie ganz gerade aus. Gehen zi gants grade aus.
Hangi otobüs Taksime gider ?
Welcher Bus fahrt nach Taksim ? Velşer bus feğrt nah Taksim ?
87 nolu otobüs Taksime gider.
Die nummer 87 fahrt nach
Taksim. Di numa ziben-ahtsig feğrt nah Taksim.
Biraz İtalyanca biliyorum.
Ich kann etwas Italienisch. Ih kan etvas ital-yeniş.
Lütfen kelimeyi sözlükte gösteriniz.
Bitte zeigenSie das Wort im Wörterbuch. Bite zegen zi das vort im vörerbuch.
Lütfen daha ya-vaş konuşun iyi anlamıyorum.
Bitte sprechen Sie lungsamer. Ich kann Sie nicht gut verstehen. Bite şprehen zi langsama. Iş kan zi niht gut ferşteteyen.
Bir dakika sözlüğe bakayım.
Einen moment,ich schaue mal in das Wörterbuch. Ayn moment, ih şaue mal in das vörterbuh.
Lütfen bana yar-dım edebilir misiniz ?
Können Sie bitte mir helfen ? Könen zi miyr helfen ?
Lütfen bana istasyonu tarif edebilir misiniz ?
Können Sie bitte mir beschreiben wo dieStation ist? Könen zi bite miyr beşrayben vo di ştatsyon ist?
Bazı yolar trafiğe açık, bazıları kapalı.
Manche Strasse sind offen, manc-he sind gesperrt. Manşe ştrasen zint ofen,manşe zint geşpert.
İstanbul yolu açık mı?
Ist die istanbul st-rasse offen? İst di istanbul şt-rase ofen?
Hayır kar yüzün-den kapalı.
Nein,wegen sch- nee ist Sie ges-perrt. Nayn,vegen şneğ ist zi geşpert.
Dolu yağıyor.
Es hagelt. Es hagelt.
Kar zincirleri ge-rekli .
Es braucht Schnee Ketten. Es braucht şneğ keten.
Yollar buz tutmuş.
Die strasse hat Eis gefroren. Di ştrase hat ays gefoğren.
Yağmur yağacak.
Es wird regnen. Es vird regnen.
Pasaportunuz lütfen!
Ihr Pass bite! İyr pas bite!
Buyrun pasapor-tum.
Bitti sehr. Bite seğr.
Vizeniz var mı?
Haben Sie visum? Haben zi vizum?
Evet var.
almancasozluk.com
Ja ich habe. Ya ih habe.
Türkiye’ye niçin geldiniz ?
Warum sind Sie in die Türkei ge-kommen? Varum zind zi in di Türkay gekom-en?
Tatilimi geçirmek için.
Um mein urlab zu zu verbringen. Um mayn urlab su ferbringen.
Vizem yok.
Ich habe kein vi-sum. İh habe kayn vi-zum.
Vizemi buradan alabilir miyim ?
Kann ich mein vi-sum von hier ab-holen? Kan ih mayn vi-zum fon hiyr ab-holen?
Konsolosluğumuza telefon edebilir miyim ?
Kann ich mein konsulat anrufen? Kan ih mayn Kon-zulat anruğfen?
Transit yolcuyum.
Ich bin Transit Passagier. İh bin transit pa-sağer.
Burada bir gün kalacağım.
Ich werde hier nur ein Tag bleiben. İh verde hiyr nuğr ayn tak blayben.
Gümrüğe tabi eşyanız var mı?
Haben Sie was Zollpflichtig ist ? Haben zi vas zolpflihtig ist ?
Nerede para bozdura bilirim ?
Wo kann ich geld wechseln ? Vo kan iş geld vekseln ?
Burada exchange

bürosu var.
Hier ist ein wechseln Büro Hiyr ist ayn vek-sel büro
Ne bozduracaksınız?
Was verden Sie wechseln ? Vas verden zi vekseln ?
Mark bozdurmak istiyordum.
Ich will Mark wechseln. İh vil mark vekseln.
Kaç mark bozdurmak istiyorsunuz ?
Wieviel mark möchten Sie wechseln? Vifil Mark möh-ten zi vekseln ?
Bu adrese gitmek istiyorum.
Ich will zu dieser Adresse gehen. İh vil zu diğza adrese geyen.
Sheraton hotele gitmek istiyorum.
Ich will zu Sheraton Hotel gehen. İh vil zu Şheraton hotel geyen.
Marmarise gitmek istiyorum.
Ich will nach Mar-maris gehen. İh vil nah Marma-ris geyen.
Tren istasyonuna gitmek istiyorum.
Ich will zum Bahnhof gehen. İh vil zum bağnhof geyen.
Kimliğiniz lütfen!
Ihr Personalaus-weis bitte! Ihr Personalaus-vays bite!
İyi yolculuklar.
Gute Reise. Gute rayze.
Lütfen bir broşur verirmisiniz. ?
Können Sie bitte ein prospekt geben? Könen zi bite ayn proşpekt geben?
Bavulumu bulamıyorum.
Ich kann mein Koffer nicht finden. İh kan mayn kofa niht finden.
Kayıp eşya için nereye başvurmalıyım?
Wo muss ich Ver-luste Zachen an-melden ? Vo mus ih ferluste zahen anmelden?
Otobüs durağı nerede?
Wo ist der Bus-bahnhof ? Vo ist der bus-bağnof ?
Otel adresim budur.
Dies ist meine Otel Adresse. Dis ist mayne Otel adrese.
Sola dönünüz.
Gehen Sie links rein. Geyen zi links rayn.
En kestirme yol burası.
Dies ist die beste Abkürzung. Dis ist di beste abkürtsung.
Üçünçü caddeden sola dönü- nüz.
Gehen Sie von der dritte Strasse links rein. Geyen zi fon de drite ştrase links rayn.
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.
Gehen Sie etwas, dann rechts rein. Geyen zi etvas dan rehts rayn.
Köprüden geçin-ce sağa dönünüz.
Nach der brüke gehen Sie rechts rein. Nah der brüke geyen zi rehts rayn.
Sonra bir daha sorunuz.
Dann fragen Sie wieder. Dan fragen zi viğda.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz.
Dahin können Sie mit Bus gehen. Dahin könen zi mit bus geyen.
Karşıda .
Drüben . Drüben.
Üçüncü sokak.
Dritte Strasse. Dritte ştrase.
Birinci cadde.
Erste Strasse. Erste ştrase.
Çok yakın.
Zehr nah. Zehr nağ.
Meydan.
Platz . Plats.
Üçüncü bina.
Dirite Gebaeude. Drite geboyde.
Biraz uzak .
Etwas weit. Etvas vayt.
Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz ?
Von wo kann ich nach Sultanahmet gehen ? Fon vo kan ih nah sultanahmet geyen ?
Lütfen bana hari-tada yolu gösterir misiniz ?
Können Sie die Strasse bitte auf die Karte mir zeigen? Könen zi di ştrase bite auf di karte miyr zaygen?
Şile buraya ne kadar uzaklıkta?
Wie weit ist Şile von hier aus? Vi vayt ist Şile fon hiyr aus?
Affedersiniz! Ayasofa’ya giden yol bu mu?
Entschuldigen Sie! Ist die Strasse nach Ayasofya? Entşuldigen zi! Ist di ştrase nah Ayasofya?
Bu yol tek yönlü mü?
Ist diese Strasse Einseitig? Ist di ştrase einsaytig ?
Doğru yolda mıyım?
Bin ich auf den richtigen Weg? Bin ih auf deyn rihtigen veğ?
İzmit’e giden yola nasıl çıkarım?
Wie kann ich auf die İzmit Strasse kommen? Vi kan ih auf di İzmit ştrase ko-men?
Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin.
Gehen Sie bis Sakarya ganz ge-rade aus. Geyen zi bis Sa-karya gans grade aus.
Yüz metre ileriden sola dönün.
Nach hundert Metern links rein. Nah hundert metern links rayn.
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidiniz.
Sie sind auf den falschen Weg. Sie müssen ungefar acht Kilometer zürück gehen. Zi zind auf falşen veğ. Zi müsın ungefeğr aht kilo-meta sürük geyen.
Hız sınırını

Aştınız.
Sie haben die Geschwindigkeitsgrenze überholt. Zi haben di geşvindikkayt grense überhold.
Çok hızlı sürüyor-sunuz.
Sie fahren zu sch-nell. Zi fağren zu şnel.
Ehliyetiniz lütfen!
Ihr Führerschein bitte. İhr füreşayn bite.
Bu bölgenin yol haritası var mı?
Gibt es eine Landkarte von diese Umgebung? Gibt es ayne lantkarte fon diğze umgebung?
Nerede ….. bulabilirim?
Wo kann ich ..finden?
Vo kan iş ..finden

Bana fazla pahalı olmayan bir …. önerebilirmisiniz ?
Können Sie mir einen / eine…. empfehllen der nicht zu teuer ist?
Könen si mir aynen / ayne… emfehle der niht zu toyer ist?

Buraya ne kadar uzaklıkta?
Wie weit es von hier?
Vi vayt es von hir?

Oraya nasıl giderim ?
Wie kommt man dahin?
Vi komt man dahin?

En yakın….?
Der, die, das, nachste…?
Der, di, das negste…?

Fotoğrafçı.
Der Photograf.
Der fotograf.

Kitapçı.
Die Buchhandlung
Di buhhandlung.

Kütüphane.
Die Bibliothek.
Di bibliothek.

Gazete bayisi.
Der Zeitungkios.
Der zaytungkios .

Seyahat acentası.
Das Reisebüro.
Das raysebüro.

Banka.
Die Bank.
Di bank.

Karakol.
Die Polizei.
Di politzay.

Postahane.
Das Postant .
Das postant.

Doktor.
Der Artz.
Der artzt.

Eczane.
Der Apotheker.
Der apotheker.

Hastane.
Das Krankenha- us.
Das krankenhaus.

Çiçekçi.
Der Blumenhand- ler.
Der blumenhand-ler.

Kasap .
Die Metzgerei.
Der metzgeray.

Balıkçı.
Der Fischer.
Dern fişher.

Fırın.
Der Banckerei.
Der bekeray.

Bakkal.
Das Lebensmit-telgeschaft.
Das lebensmi-telgeşeft.

Süpermarket.
Der supermarkt.
Der supermarkt.

Kuru temizlemeci.
Der Waschsalon.
Der vaşsalon.

Çamaşırhane.
Der Waschsalon.
Der vaşsalon.

Ayakkabı tamircisi.
Die Schuhrepara-tur.
Di şurreparatur.

Elektrikçi.
Der Elektriker.
Der elektriker .

Benzin istasyonu.
Die Tankstelle.
Di tankştele .

Sanat galerisi.
Die Kunstgalerie.
Di kunstgaleri.

Antikacı.
Der Antiquitaten-handler.
Der antikutaten-handler.

Kuyumcu.
Der Juwelierla-den .
Der juvilerladen.

Güzellik salonu.
Das Schönheits-institut.
Das şönhaytsirs-titut.

Kuaför.
Der Friseurladen.
Der frisörladen.

Mağaza.
Der..laden / das ..geschaft.
Der..laden / das ..geşeft.

Ayakkabı mağaza-sı.
Schuhladen.
Şuladen.

Hediyelik eşya mağazası.
Souvenirsladen.
Sovenirsladen.

Yardım edebilir

Miyim?
Kann ich Ihnen helfen?
Kan ih ihnen hel-fen ?

Ne istersiniz ?
Was wünschen Sie?
Vas vünşen zi?

Mobilya.
Möbel .
Möbel .

Giyecek.
Kleider.
Klayder.

Ağır.
Schwer.
Şver .

Hafif.
Leicht.
Layht.

Büyük.
Grob.
Gros.

Küçük.
Klein.
Klayn.

Bu çok dar / geniş.
Es ist zu eng / weit.
Es ist zu eng / vayt.

Nereye ödemeliyim?
Wo soll ich zahlen ?
Vo sol iş zalen?

Nakit ödeyebilirmiyim ?
Kann ich bar be-zahlen?
Kan ih bar bezah-len.

Bedeni uydu mu?
Ist das Ihre grö-be?
İst das iğre gröse?

Koyu.
Dunkel.
Dunkel.

Açık.
Hell.
Hel.

Mavi.
Blau .
Blau.

Beyaz.
Weiss.
Vays.

Kırmızı.
Rot .
Rot.

Sarı.
Gelb.
Gelb.

Yeşil.
Grün.
Grün.

Turuncu.
Orange.
Orange.

Gri.
Grau.
Grau.

Siyah.
Schwartz.
Şvarts.
almancasozluk.com

Lacivert.
Marineblau.
Marineblau.

Mor.
Violett.
Violet.

Kahverengi.
Braun.
Braun.

Pembe.
Rosa .
Rosa.

Bej.
Beige.
Beij.

Fildişi.
Elfenbeinfarben.
Elfenbaynfarben.

En yakın kitapçı nerede?
Wo ist die nachs-te Buchhandlung
Vo ist di negste buhhandlung?

En yakın gazete bayi nerede?
Der nachste Zie-tungskios?
Der negste zay-tungkios?

Portakal.
Orange.
Orange .

Muz.
Bannanen.
Bananen.

Salatalık.
Einen Kopfsalat.
Ayn kopsalat.

Limon.
Zitronen .
Zitronen.

Elma.
Apfel .
Apfel.

Domates.
Tomaten.
Tomaten.

Patates.
Kartoffel.
Kartoffel.

Yağ.
Butter.
Butter.

Çikolata.
Schokolade.
Şokolade.

Şekerleme.
Bonbons.
Bonbons.

Ekmek.
Brot.
Brot.

Sandviç.
Belegte brote.
Belegte brote.

Patates kızartması
Pommes Chips.
Pomes cips.

Peynir.
Kase .
Kese.

Dondurma.
Eis.
Ays .

Kahve.
Kaffee.
Kaffe.

Süt.
Milch.
Milh.

Hamburger.
Hamburger.
Hamburger.

Salam.
Salami.
Salami.

Sosis.
Eine Bratwurst.
Ayn bratvurst.

Çay.
Tee.
Te.

Şeker.
Zucker.
Zuker.

Peçete.
Servietten.
Servieten.

Şişe.
Eine flasche.
Ayne flaşe.

Bir paket sigara.
Eine Schachtel Zigaretten.
Ayne şahtel zigareten.

Filtreli sigaralar.
Zigareten mit filter.
Zigareten mit filter.

Filtresiz.
Ohne filter.
One filter.

Uzun.
Lange..
Lange.

Hafif.
Leichte..
Layhte.

Sakız.
Kaugummi.
Kaugemi.

Sigara alırmısınız?
Eine Zigarette?
Ayne zigarete.

En yakın benzin istasyonu nerede?
Wo ist die nachs-te Tankstelle?
Vo ist di negste tankştele?

On beş litre nor-mal / süper benzin istiyorum
Ich möchte fünf-zehen Liter Ben-zin / Super.
İh möhte fünfze-hen liter benzin / super.

Depoyu doldurun .
Fulltanken,bitte.
Fultanken bite.

Yağ ve su seviye-sini /aküyü / fren-leri / hidroliği kont-rol edermisiniz ?
Sehen Sie Öl und wasser / die Bat-teri / die bremsen / die Bremsflas-sigkeit nach?
Sehen si öl und vaser / di bateri / di bremzen / di bremzfezigkayt nah?

Bu patlak lastiği tamir edermisiniz?
Können Sie Diesen reifen reparieren?
Könen zi dizen rayfen repariren?

Lastiği değiştirir mi siniz lütfen ?
Können Sie Die-sen reifen aus-wechseln?
Könen zi dizen rayfen ausvek-seln?

Sorun nedir?
Was ist los?
Vas ist los?

Çalışmıyor.
Ich kann nicht starten.
İh kan niht ştar-ten.

Akü bitmiş.
Die Batterie ist leer.
Di bateri ist leğer.

Motor hararet yapmış.
Der Motor lauft heiss .
Der motor lauft hays.

Benzin bitti.
Ich brauche Ben.
İh brauhe benzin.

Bana yardım edebilir misiniz?
Können Sie mir helfen?
Könen zi mir helfen?

Özür dilerim, ara-bam bozuldu tele-fonunuzu kullana-bilirmiyim lütfen?
Entschuldigen Sie.İch habe eine Panne. Darf ich Ihr Telefon Benutzen ?
Etşuldigen zi ..ih habe ayne pane. Darf iş ihr telefon benutzen?

Bir tamirci gönde-rebilir misiniz?
Können Sie dern Mekhaniker schi-ken?
Könen zi dem mekaniker şiken?

Ne kadar sürer?
Wie lange dauert das?
Vi lange dauert das?

Farlar.
Die Zandung.
Di zandung.

Marş.
Der Anlasser.
Der anlaser.

Vites kutusu.
Das Getriebe.
Das getribe.

Karbüratör.
Der Vergaser.
Der vergaser.

Dinamo.
Der Dynamo.
Der dinamo.

Direksiyon.
Die Steuerung.
Di ştoyerung.

Frenler.
Die Bremsen.
Di bremzen.

Debriyaj.
Die Kupplung.
Di kuplung.

Elektrik tertibatı.
Die elektrische anlage.
Di elektrişe anla-ge.

Yağ basıncı.
Der Ödruck.
Der öldruk.

Soğutma.
Das Kühlungs-sytem.
Das kühlung sistem .

Aktarma.
Der Antrieb.
Der antribe.

Yarım saat / bir saat içinde geliyorum.
Ich komme in einer halben Stunde / einer Stunde zürück.
İh kome in ayner halben ştunde / ayner şdunde zürük.

Hemen yapabilir misiniz ?
Können Sie das gleich erledigen?
Könen si das glaih erledigen?

Neden yapamaz sınız ?
Warum können Sie das nicht machen?
Varum könen si das niht mahen?

Gerekli yedek par-çalar sizde varmı?
Haben Sie die nötigen Ersazte-ile ?
Haben si di nöti-gen erzatztayle?

… ye kadar gitme-mi sağlayacak ka-dar bir şeyler yapabilir misiniz?
Gut .Können Sie das vorlafig ins-tandsetzen, da-mit ich nach … Fahren kann?
Gut.könen si das vorlafig instand setzen damit iş nah …faren kan?

Hayır arabayı bu halde kesinlikle kullanamazsınız.
Nein ,in diesem Zustand können Sie auf keinen Fall Auto fahren.
Nayn , in dizem zuştand könen zi auf kaynen fal auto faren.

Her şey tamir edildi mi?
Ist alles repaiert worden?
İst alles repariyet vorden?

Ne kadara mal olacak?
Was wird das kosten?
Vas vir das kosten?

Postane ne tarafta?
Zeigen Sie mir bitte das Postamt
Zaygen zi mir bite das postamt?

Buralarda bir tele-fon var mı?

Gibt es hier ein Telefon?
Gibt es hir ayn telofon?

Telefonunuzu kul-lanabilir miyim?
Kann ich Ihr Te-lefon benutzen?
Kan ih ihr telofon benützen.

Telefon kartı istiyorum.
Kann ich eine Te-lefonkarte haben.
Kan ih ayne telo-fon karte haben.

Benim için bu nu-marayı arayabilirmisiniz?
Könen Sie mir diese Telefonumer anrufen?
Könen zi mir dize telefonnumer anrufen?

Telefon rehberiniz var mı?
Haben Sie ein Telefonbuch?
Haben zi ayn telofonbuh?

Numarayı çevirin.
Wahlen Sie die Nummer
Vahlen zi di numer.

Alo ben…
Hallo. Hier ist…
Halo.hir ist…

Hangi numarayı aradınız?
Welche Nummer haben Sie ange-rufen?
Velşe numer haben si ange-rufen ?

Üzgünüm, yanlış numara.
Bedaure, falsch verbunden.
Bedaure ,falş ferbunden.

…. ile konuşmak istiyorum.
Ich möchte mit … sprechen.
İh möhte mit… şprehen.

Bana… yı verebi- lirmisiniz?
Können Sie mich mit …verbinden?
Könen zi miş mit …verbinden?

Kim arıyor?
Wer ist am Telephone..?
Ver ist am telephon..?

Ayrılmayın.
Bleiben Sie am Apparat.
Blayben zi am aparat.

Şu anda burada değil
Er ist in Moment nicht da.
Er ist im moment niht da.

Lütfen aradığımı söyleyin. Adım….
Richten Sie bitte aus, da-ich ange-rufen habe.Mein Name ist…
Rihten zi bite aus,da –ih angerufen habe mayn name ist…

Beni aramasını söyler misiniz?
Er soll mich zürückrufen bitte?
Er sol miş sürükrufen bite?

Sizi arıyorlar.
Sie werden ans Telefon gebeten.
Zi verden ans telefon gebeten.

İşte numaram .
Hier ist die Num-mer.
Hir ist di numer.

Çok yavaş tekrarlar mısınız?
Können Sie das ganz langsam wiederholen?
Könen zi das ganz langzamer viderholen?

Dolar bozdurmak istiyorum.
Ich möchte Dolar wechseln.
İh möhte dolar vekseln.

Kredi kartımdan para çekmek isti-yorum.
Ich möchte mei-ne Karte benut-zen, um Geld abzuheben
İh möhte mayne karte benützen um geld abzu-heben

Kimlik göstereyim mi?
Brauchen Sie meinen Ausweis?
Brauhen zi mayne ausvays ?

Para çekmek.
Abhebung.
Aphebung.

Makbuz.
Eine Quittung.
Ayne kuitung.

Polis
Polizei .
Politzay.

İtfaiye .
Feuerwehr.
Foyervehr.

Nöbetçi doktor.
Notarzt.
Notartz.

Acil durumlar
Notdienst.
Notdinst.

Konsolosluklar.
Konsulate.
Konsulat.

Büyükelçilikler.
Botschaften.
Botşaften.

Havayolu.
Flughafen.
Flughafen.

Yılbaşı.
Neujahr.
Noyyar.

Noel.
Weihnachten.
Vaynahten.

Milli bayram..
Nationalfeiertag.
Nationalrayertag.

Kuzey.
Nord.
Nort.

Güney.
Süd.
Süd.

Doğu.
Ost.
Ost.

Batı.
West.
Vest.

Neresi?
Wo?
Vo?

Dümdüz ileri.
Geradeaus.
Gerade aus.

Ön.
Vorne .
Forne.

Arka.
Hinten.
Hinten.

Solda.
Links.
Links.

Sağda.
Rechts.
Rehts.

Karşısında.
Hier gegenüber.
Hir gegenüber.

Yanında.
Neben.
Neben.

Ters yönde.
An / auf der anderen Seite.
An / auf der anderen sayte.

Tam burası.
Es ist heir.
Es ist hir.

Oralar.
Es ist dort.
Es ist dort.

İleride.
Es ist hinter / nach.
Es ist hinter / nah.

Yanlış yoldasınız.
Sie sind auf dem falschen Weg.
Zi sind auf dem falşn veg.

Geri dön.
Fahren Sie zürückt.
Faren zi zürükt.

İlk / ikinci ışıklara kadar gidin.
Fahren Sie bis zur ersten / zwei-ten Kreuzung.
Fahren zi bis zu ersten / zvayten kroysung.

Işıklardan sola gi-rin.
Nach der Ampel biegen sie links ab.
Nah der ampel bigen zi links ab.

Bir sonraki köşe-den sağa dönün.
Biegen Sie an der nachsten sta-ßenecke rehst ab
Bigen zi an der neksten strase-neke rehst ab.

… yolunu takip e-din.
Fahren Sie nach.
Fahre zi nah.

Dikkat tehlike.
Achtung / Gefahr.
Ahtung / gefahr.

Ölüm tehlikesi.
Lebensgefahr.
Lebensgefahr.

Park yasağı .
Parken verboten.
Parken ferboten.

Tek yön.
Einbahenstrasse.
Aynbahnştrase.

Sigara yasağı.
Rauchverboten.
Rauhferboten.

Self servis.
Bedien Sie Sich!
Biden zi sih.

Danışmaya müra-caat edin.
Wenden Sie sich an das Sekreta-riat.
Venden zi sih an das sekretariat.

Sıraya girin.
Hinten ansellen.
Hinten anselen.

Form doldurmak.
Den Zettel ausfahllen.
Den zettel ausfahllen.

Rahatsız etmeyin.
Nicht stören.
Niht ştören.

Girmek yasak.
Besetzt.
Besetzt.

Meşgul/boş.
Frei / pirivat.
Fray / pirivat.

Acil çıkışı.
Notausgang.
Notausgang.

Avlanmak yasak.
Jahd verboten!
Yahd ferboter.

Yavaşlayın.
Fahren Sie lang-samer.
Fahren zi langsemer.

Dokunmayın.
Nicht anfassen!
Niht anfasen!

Farlarınızı yakın.
Schalten Sie Ihre Scheinwerfer an!
Şalten zi ihre şaynverfer an.

 

Almancanızın yeterli olmadığı durumlarda veya profesyonel Almanca Türkçe tercüme hizmeti almak durumunda kaldığınızda Protranslate.net adresine uğramanızı tavsiye ederiz. Bu sitede sizleri en iyi şekilde temsil edecek profesyonellikte çalışmalar ve en uygun fiyatlarda cebinizi koruyacak çeviriler yaptırabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız