Allah’ın Güzel İsimleri

0
1031

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah’ın güzel isimleri için kullanılır.


1- Allah: Bütün kâinat ve âlemleri yaratanın, kendine verdiği addır, özel adıdır, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir.

(Diğer bütün isimler O’nun vasıflarını tarif eder, her biri O’nun bir özelliğine delâlet eder, hiçbiri tek başına Allah isminin yerini tutamaz. Bundan dolayı Allah’ı tarif eden diğer isimler insanlara da verilebilirse de Allah özel ismi, O’ndan başkasına mecazen bile olsa verilemez.)

2- Er-Rahmân: (Dünyada) bütün mahlûkatına merhamet eden, şefkat gösteren. 

3- Er-Rahîm: (Âhirette) mü’minlere acıyan, merhamet eden.

4- El-Melik: Bütün varlık âleminin sorgusuz, tam yetkili başkanı.

5- El-Kuddûs: Akla gelebilecek her türlü noksanlıktan uzak.

6- Es-Selâm: Selâmete çıkaran (esenlik veren).

7- El-Mü’min: Emniyet veren, emin kılan; îman veren.

8- El-Müheymin: Her şeyi gören gözeten. 

9- El-Azîz: Her şeye gâlip olan, karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbâr: Dilediğini yapan/yaptıran, hükmüne karşı gelinemeyen.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok. 

12- El-Hâlık: Varlıkları ve hadiseleri yaratan, yoktan var eden.

13- El-Bâri: Kusursuz ve mütenasip yaratan. 

14- El-Musavvir: Varlıklara türlü şekiller vererek onları farklı kılan.

15- El-Ğaffâr: Günahları örten, dilediğini günahtan koruyan. 

16- El-Kahhâr: İstediğini yapacak güçte olan.

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren (ihsan eden). 

18- Er-Razzâk: Mevcudatın rızkını (hayatî ihtiyaçlarını) karşılayan. 

19- El-Fettâh: Sıkıntıları gideren. 

20- El-Alîm: Gizli/açık, geçmiş/gelecek her şeyi mükemmelen bilen. İlminden dilediği kadarını kullarına ilham eden.

21- El-Kâbid’: Dilediğinin rızkını daraltan; ruhları alan.

22- El-Bâsit: Dilediğinin rızkını genişleten; ruhları veren.

23- El-Hâfid’: Kâfir ve fâcirleri alçaltan.

24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten. 

25- El-Muiz: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir kılan.

27- Es-Semi’: Gizli/âşikâr her şeyi en iyi işiten.

28- El-Basîr: Gizli/âşikâr her şeyi gören. 

29- El-Hakem: Mutlak hâkim; hakkı bâtıldan ayıran. 

30- El-Adl: Mutlak âdil. 

31- El-Latîf: Her şeye vâkıf; lütuf sahibi olan.

32- El-Habîr: Gizli/âşikâr her şeyden haberdar olan.

33- El-Halîm: Cezâlandırması yumuşak olan.

34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri olmayan, pek yüce.

35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele çok sevap veren. 

37- El-Aliyy: Yarattığı her şeyin çok üstünde yücelik sahibi.

38- El-Kebîr: Tek mükemmel, kibir sadece kendisinde güzel duran.

39- El-Hafîz: Bütün yarattıklarını elinde tutup muhafaza eden. 

40- El-Mukît: Rızk hadisesini ve onların türlü şekillerini takdir eden. 

41- El-Hasîb: Hesabın (matematiğin) yaratıcısı-sahibi; hesaba çekecek olan.

42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm: Lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren.

44- Er-Rakîb: Mevcudatı ve hâdisatı her an murakebe (kontrol) altında tutan.

45- El-Mucîb: Duâlara-dileklere (dilediği şekilde) icabet eden. 

46- El-Vâsi: İlmi ile her şeyi ihata eden. 

47- El-Hakîm: Her işi her yaratışı hikmetli olan. 

48- El-Vedûd: İyiliği, iyilik edeni seven; sevilmeye lâyık olan.

49- El-Mecîd: Çok şerefli, her türlü övgüye lâyık olan.

50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten; peygamber gönderen.

51- Eş-Şehîd: Her zaman her yerde hâzır, her şeye sâhid olan.

52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran; hakkı ortaya çıkaran. 

53- El-Vekîl: Kullarının müşküllerini halleden, kendisine tevekkül edenlerin işlerini en mütenasip neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy: Pek kuvvetli, gücü sonsuz.

55- El-Metîn: Kendisine hiçbir güçlük/zorluk olmayan.

56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden. 

57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya (övgüye) lâyık olan. 

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen. 

59- El-Mübdi: Kaynaksız yaratan. 

60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan. 

61- El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren. 

62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran. 

63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm: Mahlûkları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66- El-Mâcid: Şânı büyük. 

67- El-Vâhid: Bütün yarattıkları kendisinin bir parçası, kendisine âit olan, ayrı olamayan. (El-Ehad: Tek, biricik olan)

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci. 

69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratma kudreti olan. 

70- El-Muktedir: Her şeyi kolayca yaratan. 

71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, dilediği hadiseyi öne alan. 

72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, dilediği hadiseyi geriye bırakan.

73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kat’i delillerle bilinen.

76- El-Bâtın: Gözlerden, algılardan, tasavvurlardan gizli olan. 

77- El-Vâlî: Bütün kâinatı-hadisatı idare eden.

78- El-Müteâlî: Yarattığı her şeyin en fevkinde yüce olan.

79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul eden.

81- El-Müntekım: Âsilerin-zâlimlerin cezasını veren.

82- El-Afüvv: Günahları af (mağfiret) eden.

83- Er-Raûf: Pek merhametli, en şefkatli. 

84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün (yönetimin) sahibi.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celâl ve ikram sahibi. 

86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan; her işi maksada uygun yapan.

87- El-Câmi: İki zıddı cem eden (bir arada bulunduran); kıyamette bütün mahlûkatı bir araya toplayacak olan.

88- El-Ğaniyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç olan.

89- El-Muğnî: İhtiyaçları gideren. 

90- El-Mâni: Dilemediği şeylere mâni olan. 

91- Ed-Dârr: Elemi, zarar verenleri yaratan. 

92- En-Nâfi: Âfiyeti, fayda verenleri yaratan. 

93- En-Nûr: Âlemleri, ruhları aydınlatan.

94- El-Hâdî: Hidayet veren (iyiliğe eviren). 

95- El-Bedî: Emsalsiz, numunesiz en güzelini yaratan; kendisi ise eşsiz/benzersiz olan.

96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan. 

98- Er-Reşîd: İrşad eden (doğru yolu gösteren).

99- Es-Sabûr: Sabırlı, ceza vermekte acele etmeyen

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız